Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập học sinh tham gia tuyển chọn thành lập đổi tuyển tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” vòng toàn quốc lần thứ X năm 2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 484/SGDĐT-CTHSSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2013
V/v triệu tập học sinh tham gia tuyển chọn thành lập đổi tuyển tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” vòng toàn quốc lần thứ X năm 2013
 
 
Kính gửi:
Hiệu trưởng các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT Võ Minh Đức, THPT Huỳnh Văn Nghệ, THPT Bến Cát, THPT Phước Vĩnh, THPT Thái Hoà, THPT Dĩ An, THPT Phan Bội Châu, THPT Trần Văn Ơn, THPT Lai Uyên.
 
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV, TT 17.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về