Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố danh sách giáo viên đạt giải Hội thi GVDG cấp THCS, THPT, GDTX – Giải thưởng “Võ Minh Đức” năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 469/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2013
V/v công bố danh sách giáo viên đạt giải Hội thi GVDG cấp THCS, THPT, GDTX – Giải thưởng “Võ Minh Đức” năm học 2012-2013
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị.
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Phòng GDTX;
- Lưu: VT, TrH, Sn50.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về