Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 418/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2013
V/v thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013
 
 
Kính gửi:

- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên.
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KTQLCLGD, Tt45.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về