Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” vòng tỉnh lần thứ X năm 2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 393/SGDĐT-CTHSSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2013
V/v thông báo kết quả tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” vòng tỉnh lần thứ X năm 2013
 
  
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTHSSV, Dh40.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về