Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức thi chọn đổi tuyển tham dự cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ năm học 2012-2103
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 382/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2013
V/v tổ chức thi chọn đổi tuyển tham dự cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ năm học 2012-2013
 
 
Kính gửi:
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

  Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH, PD15.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về