Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức thi Violympic Toán qua Internet vòng tỉnh năm học 2012-2103
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 381/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 21 tháng 3 năm 2013
V/v tổ chức thi Violympic Toán qua Internet vòng tỉnh năm học 2012-2103
 
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
 
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH, Th20.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về