Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thành lập đổi tuyển học sinh dự thi tiếng Anh qua Internet cấp quốc gia năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1545/QĐ-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đổi tuyển học sinh dự thi tiếng Anh qua Internet
cấp quốc gia năm học 2012-2013
______________________
 Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Vụ GDTrH;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH, Th20.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về