Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục- Đào tạo về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 18/HD-CĐGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 05 tháng 3 năm 2013
 
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức,
viên chức, người lao động ngành Giáo dục- Đào tạo về
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
______________________
Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.  Để việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hệ thống tổ chức công đoàn bảo đảm tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh yêu cầu công đoàn giáo dục các cấp có kế hoạch tổ chức thực hiện lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục- Đào tạo tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Hiến pháp là một đạo luật cơ bản có giá trị pháp lý tối cao, quy định những vấn đề trọng yếu, mang tính pháp lý, chính trị sâu sắc, thể hiện bản chất, đường lối, định hướng và mục tiêu phát triển của quốc gia. Do vậy việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần phải phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tâm huyết của nhà giáo và người người lao động, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhà giáo và người lao động trong việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
2. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo và người lao động và hệ thống công đoàn các cấp đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.
3. Việc tổ chức phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
1. Đối tượng lấy ý kiến:
- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động.
2. Nội dung lấy ý kiến:
- Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai lấy ý kiến quần chúng tại cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào các nội dung: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp….; bảo đảm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, đúng tiến độ và chất lượng.
- Trong các nội dung lấy ý kiến cần tập trung các vấn đề về lĩnh vực Giáo dục- Đào tạo, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục hiện hành; những vấn đề cơ bản liên quan đến vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức công đoàn Việt Nam, cũng như quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,.v.v…
3. Hình thức lấy ý kiến:
Tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua các hình thức:
- Góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Công đoàn các cấp.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hình thức lấy ý kiến khác.
Tùy theo điều kiện cụ thể, các cấp Công đoàn lựa chọn hình thức lấy ý kiến phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CĐGD các cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Nội dung dự thảo lấy thông tin trên Báo Điện tử Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Tổ chức lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức lao động (Góp ý đến giữa tháng 03/2013)
Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị công đoàn giáo dục các cấp, phối hợp với chính quyền đồng cấp tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cơ quan, đơn vị gửi về CĐGD tỉnh qua địa chỉ email cdnsgdbd@gmail.com trước ngày 18/3/2013./.
 
Nơi nhận:
- CĐGD huyện, thị, thành phố;
- CĐCS trực thuộc;
- Tổ Tư vấn PL SGD-ĐT;
- VP SGD-ĐT;
- Lưu VPCDN, NK 60.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Trở về