Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường tham gia Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng Internet năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 320/SGDĐT-CTHSSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2013
V/v tăng cường tham gia Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng Internet năm học 2012-2013
 
 
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV, Dh.14.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về