Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 292/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2013
V/v tập huấn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
 
 
Kính gửi:
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Sở GD&ĐT Bình Dương tiến hành tổ chức lớp tập huấn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.
Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 27/03/2013.
Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT.
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng mầm non Sở GD&ĐT; lãnh đạo, chuyên viên mầm non Phòng Giáo dục; hiệu trưởng trường mầm non.
Kinh phí: Tiền công tác phí ngày đi, về và các khoản chi khác, đơn vị cử đại biểu tham dự chi trả theo quy định hiện hành.
Đề nghị các Phòng GD&ĐT gửi danh sách đại biểu tham dự (theo mẫu gửi kèm) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng trước ngày 18/03/2013 theo email: ktkdbinhduong@gmail.com và gửi văn bản cho Ban Tổ chức tại lớp tập huấn.
Nếu cần biết thêm thông tin, liên hệ Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD, điện thoại: 0650.821921 hoặc bà Nguyễn Thị Hồng Tươi, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý CLGD, ĐTDĐ: 0909742616./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về