Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức hàng năm
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1656/SGDĐT-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011
V/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức hàng năm.
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và BDNV tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.
 
Căn cứ Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Công văn số 252/SNV-CBCC ngày 20/04/2006 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận, điều động viên chức ngành giáo dục và đào tạo,
Nhằm thực hiện tốt công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
I. Chuyển đi:
1. Điều kiện:
- Hoàn thành nhiệm vụ được phân công;
- Không bị kỷ luật hoặc đang trong thời gian xét kỷ luật;
- Hết thời gian tập sự/thử việc theo quy định;
- Có thâm niên công tác tại đơn vị tối thiểu là 04 (bốn) năm đối với nam, 03 (ba) năm đối với nữ.
* Riêng thâm niên công tác đối với công chức, viên chức đang công tác thuộc 29 xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh thì được giảm 01 năm so với quy định, gồm các xã sau đây:
- Huyện Bến Cát: Cây Trường, Tân Hưng, Hưng Hòa;
- Huyện Dầu Tiếng: Minh Tân, Minh Thạnh, Minh Hòa, Định An, Định Thành, Long Tân, Long Hòa, An Lập;
- Huyện Tân Uyên: Tân Định, Tân Thành, Lạc An, Tân Lập, Thường Tân, Hiếu Liêm, Đất Cuốc, Thạnh Hội, Tân Mỹ;
- Huyện Phú Giáo: An Long, Phước Sang, Vĩnh Hòa, Tân Hiệp, Tam Lập, An Thái, An Linh, Tân Long, An Bình.
2. Hồ sơ:
a. Hồ sơ cá nhân:
- Đơn xin thuyên chuyển (theo mẫu): phải ghi rõ lý do xin chuyển và đơn vị xin chuyển đến;
- Sơ yếu lý lịch: khai rõ ràng, đầy đủ, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (theo mẫu lý lịch 2C-BNV/2008);
- Bản photo phiếu nhận xét, đánh giá công tác cuối năm của 03 năm gần nhất;
- Bản sao hộ khẩu thường trú (có công chứng);
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);
- Bản sao các bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (có công chứng);
- Bản photo quyết định tuyển dụng;
- Bản photo quyết định công nhận hết thời gian tập sự/thử việc;
- Bản photo quyết định lương đang hưởng;
- Phiếu khám sức khỏe (bệnh viện cấp Huyện trở lên và không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Các loại giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
* Trường hợp xin chuyển theo vợ hoặc theo chồng thì cần có thêm:
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (có công chứng);
- Bản sao hộ khẩu thường trú của vợ/chồng (có công chứng).
b. Hồ sơ của đơn vị:
- Biên bản họp xét cho thuyên chuyển;
- Danh sách công chức, viên chức đề nghị thuyên chuyển.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã thì danh sách công chức, viên chức xin thuyên chuyển phải có ý kiến phê duyệt của UBND huyện, thị xã.
c. Số lượng hồ sơ:
- Thuyên chuyển trong tỉnh: 01 bộ hồ sơ;
- Thuyên chuyển ngoài tỉnh: 02 bộ hồ sơ.
3. Trình tự, thủ tục xét thuyên chuyển:
a. Đối với khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
Các đơn vị gửi hồ sơ xin thuyên chuyển của công chức, viên chức về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ).
b. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Hồ sơ xin thuyên chuyển trong huyện, thị xã: do Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo phân cấp quản lý;
- Hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài huyện, thị xã: phải có ý kiến của UBND huyện, thị xã nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết;
- Hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài tỉnh: phải có ý kiến của UBND huyện, thị xã nơi đang công tác trước khi gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết và thỏa thuận với Sở Nội vụ cho chuyển;
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc;
- Phòng ban Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu VT, TCCB, T.50.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1656-SGDDT-TCCB.rar
Trở về