Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thư mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến các trường THPT (công lập và ngoài công lập), trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã.
           UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 _____________                                        ______________________
                Số: 229/TM-SGDĐT                               Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2013
 
 
THƯ MỜI
Dự Hội nghị giao ban trực tuyến
các trường THPT (công lập và ngoài công lập),
trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã.
_______________________________________
Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành giao ban trực tuyến đầu học kỳ II năm học 2012-2013 khối các trường THPT (công lập và ngoài công lập), trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã với nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1.     Thành phn:
1.1.    Thành phn mời dự tại Sở Giáo dục và Đào tạo:
­   Ch trì:BanGiámđc Sở Giáodc và Đàoto;
­   Trưởng các phòng, ban Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành;
1.2.Thành phần mời dự tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố:
­   Ban Giám hiệu, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường THPT;
­   Ban Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm GDTX-KTHN.
2.     Thời gian: 8 giờ 00', thứ Sáu ngày 01/3/2013.
3.    Địa điểm:
­   Điểm cầu chính tại Sở GDĐT: Phòng họp 1.
­   Các trường THPT, trung tâm GDTX tỉnh và các trung tâm GDTX-KTHN thuộc huyện, thị xã, thành phố về dự tại các điểm cầu như sau:
+    Điểm cầu TP Thủ Dầu Một: Trường THPT chuyên Hùng Vương.
+    Điểm cầu thị xã Thuận An: Trường THPT Trịnh Hoài Đức.
+    Điểm cầu thị xã Dĩ An: Trường THPT Bình An.
+    Điểm cầu huyện Tân Uyên: Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.
+    Điểm cầu huyện Phú Giáo: Trường THPT Phước Vĩnh.
+    Điểm cầu huyện Bến Cát: Trường THPT Bến Cát.
+    Điểm cầu huyện Dầu Tiếng: Trường THPT Dầu Tiếng.
4.     Nội dung báo cáo chuẩn bị Hội nghị giao ban:
­   Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học theo sự chỉ đạo của Sở, Bộ GDĐT từ đầu năm học 2012-2013 đến nay.
­   Công tác ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp năm 2013 tại đơn vị.
­   Các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và các kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu trên báo cáo các nội dung theo yêu cầu và gửi về Sở GDĐT qua các địa chỉ e-mail sau: gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn, kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn, gdtx@sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 27/02/2013 để chuẩn bị cho kỳ họp được chu đáo; đồng thời các đồng chí Hiệu trưởng và Giám đốc các đơn vị nêu trên sắp xếp kế hoạch tham dự đầy đủ, đúng thành phần theo quy định./.
 
Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc Sở;                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
- Trường THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh;                                                                     (Đã ký)
- Trung tâm GDTX-KTHN;
- Website Sở GDĐT;                                                                Đặng Thành Sang
- Lưu: VT, VP, D.45.
Trở về