Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo thay đổi ngày tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 111/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi ngày tổ chức hội nghị
sơ kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2012
______________________
Căn cứ công văn số 94/SGDĐT-GDTrH ngày 18/01/2013 của Sở GDĐT về việc triệu tập hội nghị sơ kết công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2012;
Nay Sở GDĐT thông báo dời ngày tổ chức hội nghị sang ngày thứ Năm 31/01/2013.
Địa điểm vẫn như cũ (Hội trường Sở GDĐT).
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo cho các thành phần tham dự hội nghị biết và tham dự đầy đủ, đúng giờ theo qui định.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT;
- Lưu: VT, TrH, Sn50.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
111-TB-SGDĐT.doc
111-TB-SGDĐT.doc
Trở về