Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Những điểm mới trong VEMIS phiên bản 1.2.2
Thông tin chung về VEMIS version 1.2.2:
- Xử lý lỗi xóa thư mục lưu trữ ảnh học sinh sau khi cập nhật các phiên bản
- Kiểm soát việc nâng cấp giữa các phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất
1. VEMIS_System:
- Cập nhật ngay tham số hệ thống trong chương trình sau khi đổi đơn vị sử dụng
- Chỉ cho phép đổi đơn vị sử dụng là trường, cảnh báo nếu đơn vị sử dụng là Phòng/Sở vì không phù hợp
2. VEMIS_Launcher:
- Cho phép thay đổi mật khẩu
- Tinh chỉnh giao diện: bỏ một số icon thừa và làm mờ một số chức năng tùy theo nhóm người sử dụng (admin hay normal user)
3. VEMIS_Student:
- Cho phép xóa việc nhập nhầm ngày nghỉ học của học sinh phục vụ việc điểm danh (Del/BkSpace). Trước đây chỉ cho phép đổi từ không phép <-> có phép chứ không cho xóa ngày nghỉ Xem clip
- Tích hợp thông tin nhà trường vào tệp XML khi xuất lên cấp trên (phục vụ việc cập nhật danh mục trường tại cấp Phòng/Sở khi đọc vào bởi BDEMIS_Student) Xem clip
- Hiển thị học sinh và môn miễn giảm/môn khuyến khích theo cả năm
- Cho phép xóa hoàn toàn một học sinh khỏi CSDL nếu bị xóa trong danh sách hồ sơ học sinh Xem clip
- Sửa một số nhãn hiển thị trên form hồ sơ học sinh cho phù hợp
- Cho phép học sinh chuyển đi trong hè (trước đây chỉ có ở trong 2 học kỳ)
4. VEMIS_Marks:
- Hỗ trợ việc đánh giá hạnh kiểm, xét lên lớp/lưu ban và danh hiệu cho các trung tâm GDTX
- Ràng buộc xuất file Excel cho nhập điểm đối với những môn miễn giảm
- Hiển thị tên học sinh trong sổ cái cho đúng thứ tự (theo kiểu hiển thị xác định thứ tự giữa họ, đệm và tên do hồ sơ học sinh quy định)
- Chỉnh lại phân quyền chấm điểm cho môn học của riêng 1 học kỳ và giáo viên chủ nhiệm nhiều hơn 1 lớp
- Cập nhật xếp loại học lực trên tiểu học theo Công văn 2642/BGDDT ngày 04/05/2012 hướng dẫn cụ thể hơn khi triển khai Thông tư 58
- Hỗ trợ in cả sổ ghi điểm trong 1 lần thao tác thay vì in từng trang như các phiên bản trước
- Kiểm soát phân quyền khi đọc dữ liệu điểm từ file Excel.
(Theo Dự án SREM)
Trở về