Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thay đổi ngày họp triển khai sử dụng giáo viên dạy tiếng Anh người Philippin
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 11904/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi ngày họp triển khai sử dụng
giáo viên dạy tiếng Anh người Philippin
________________
Căn cứ công văn số 1867/SGDĐT-GDTrH ngày 11/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập họp bàn về việc sử dụng giáo viên dạy tiếng Anh người Philippin năm 2013;
Nay Sở GDĐT thông báo thay đổi thời gian dự  họp ngày  thứ Tư 19/12/2013 như sau:
- 14 giờ ngày thứ Ba 18/12/2011 đối với các Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức, THPT chuyên Hùng Vương, Giám đốc Trung tâm NN-TH-BDNV cùng Bà Hồ Nguyễn Thùy Duyên
- 14 giờ ngày thứ Tư 19/12/2012 đối với các đơn vị phòng GDĐT cùng các thành viên
-  Địa điểm vẫn như cũ ( Phòng họp 1- Sở GDĐT).
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thông báo cho các thành viên biết và tham dự đầy đủ, đúng giờ theo qui định./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu VT, TrH-TX, PD20.
 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Hồng Sáng
 
Tập tin đính kèm
1904-TB-SGDDT.doc
1904-TB-SGDDT.doc
Trở về