Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2013-2018
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 481/GTT-CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 04 tháng 12 năm 2012
 
 
GIẤY TRIỆU TẬP
Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương
lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2013-2018
________________
Thực hiện công văn số 06/KH-LĐLĐ ngày 28/02/2012 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương và công văn số 117/KH-CĐN ngày 05/4/2012 của CĐGD Việt Nam về “Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Dương, Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam”;
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2013-2018
Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương thông báo triệu tập đại biểu tham dự Đại hội như sau:
1. Thời gian: 02 ngày, từ 7 giờ 00, ngày 18/12/2012 đến 16h30 ngày 19/12/2012
2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
3. Nội dung: Tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XI - Nhiệm kỳ 2013-2018
4. Thành phần tham dự: Danh sách đính kèm
Ban Tổ chức Đại hội đề nghị quý Đại biểu sắp xếp, cử người về văn phòng Công đoàn Ngành nhận tài liệu và quà trong các ngày 14/12 và 17/12/2012
Đề nghị quý Đại biểu có mặt đúng thời gian, mang theo thẻ Công đoàn và tài liệu đại hội, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.CĐN, NK 200.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
* Ghi chú: Trang phục
Đại biểu Nam: áo sơ mi trắng thắt cà vạt;
Đại biểu Nữ: áo dài.
 
Trở về