Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả thi chọn đội tuyển HSG trung học phổ thông dự thi quốc gia năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1682/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2012
V/v kết quả thi chọn đội tuyển HSG trung học phổ thông dự thi quốc gia năm học 2012-2013
 
 
Kính gửi:
Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ.
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh  ngày 29/10/2012 và  kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia ngày 09/11/2012,  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông trong tỉnh như sau:
1. Kết quả của 73 thí sinh dự thi kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông dự thi quốc gia: danh sách kèm theo công văn này.
2. Danh sách 54 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2012-2013:
Môn Toán
1.   Trần Lý Duyên                                                THPT chuyên Hùng Vương
2.   Nguyễn Quang Minh                                       THPT chuyên Hùng Vương
3.   Lê Hoàng Tùng                                               THPT chuyên Hùng Vương
4.  Trần Trọng Khoa                                              THPT Dĩ An
5.   Lê Thị Ngọc Hiền                                            THPT chuyên Hùng Vương
6.   Trần Quang Thông                                          THPT chuyên Hùng Vương
Môn Vật lý
1.   Trần Quang Tín                                               THPT chuyên Hùng Vương       
2.   Triệu Chí Cân                                                 THPT chuyên Hùng Vương       
3.   Ngô Quyết Trường Hận                                   THPT chuyên Hùng Vương
4.   Phạm Thành Long                                           THPT Võ Minh Đức
5.   Nguyễn Đặng Minh Nguyên                             THPT chuyên Hùng Vương
6.   Nguyễn Hoàng Anh                                         THPT An Mỹ
Môn Hoá học
1.   Lê Văn Thanh                                     THPT chuyên Hùng Vương
2.   Nguyễn Bảo Nhi                                 THPT chuyên Hùng Vương
3.   Nguyễn Trung Kiên                             THPT chuyên Hùng Vương
4.   Hồ Thiện An                                       THPT chuyên Hùng Vương
5.   Nguyễn Thị Ngọc Bích                         THPT chuyên Hùng Vương
6.   Vũ Hải Đăng                                       THPT chuyên Hùng Vương
Môn Sinh học
1.   Trần Thuỳ An                                                 THPT chuyên Hùng Vương
2.   Cao Thị Anh Thư                                            THPT chuyên Hùng Vương
3.  Trần Ngọc Điệp                                               THPT chuyên Hùng Vương       
4.   Trần Tỷ Tỷ                                                     THPT chuyên Hùng Vương
5.   Nguyễn Chí Quang                                         THPT chuyên Hùng Vương
6.   Lê Duy Đạo                                                   THPT chuyên Hùng Vương
Môn Ngữ văn
1.   Nguyễn Thụy Thủy Tiên                                   THPT chuyên Hùng Vương
2.   Lữ Phú Quốc                                                 THPT chuyên Hùng Vương
3.   Nguyễn Thị Bích Thuỷ                                     THPT chuyên Hùng Vương
4.   Dương Ngọc Minh Khánh                               THPT chuyên Hùng Vương
5.   Nguyễn Thanh Vy                                           THPT chuyên Hùng Vương
6.   Nguyễn Phương Thảo                                     THPT chuyên Hùng Vương
Môn Địa lý
1.   Nguyễn Thị Thuỳ Dương                                 THPT Trịnh Hoài Đức
2.   Nguyễn Hoàng Anh                                         THPT chuyên Hùng Vương
3.   Trần Thị Mỹ Hảo                                             THPT Trịnh Hoài Đức
4.   Cao Phạm Oanh Phương                                THPT chuyên Hùng Vương
5.   Bùi Bích Phương                                            THPT Nguyễn An Ninh
6.   Phạm Võ Thuỷ Tiên                                         THPT Dĩ An
Môn Tiếng Anh
1.   Nguyễn Minh Thi                                             THPT chuyên Hùng Vương
2.   Nguyễn Thuỷ Tiên                                           THPT chuyên Hùng Vương
3.   Trịnh Nguyễn Cẩm Hà                                     THPT chuyên Hùng Vương
4.   Vương Mỹ Linh                                              THPT chuyên Hùng Vương
5.   Trần Xuân Anh                                                THPT chuyên Hùng Vương
6.   Huỳnh Phan Ngọc Trâm                                   THPT chuyên Hùng Vương
Môn Tin học
1.   Đỗ Trọng Lễ                                                   THPT chuyên Hùng Vương
2.   Hoàng Quang Minh                                         THPT chuyên Hùng Vương
3.   Lê Hoài Nam                                                 THPT chuyên Hùng Vương
4.   Hoàng Minh Cảnh                                           THPT chuyên Hùng Vương
5.   Trương Hoàng Duy                                         THPT chuyên Hùng Vương
6.   Nguyễn Thành Luân                                        THPT Dĩ An
Môn Lịch sử
1.   Nguyễn Thanh Hương                                     THPT Dĩ An
2.   Trần Thị Hoàng Yến                                        THPT Dĩ An      
3.   Nguyễn Minh Tiến                                           THPT chuyên Hùng Vương
4.  Phan Nguyễn Nhật Ánh                                   THPT Dĩ An
5.   Huỳnh Thị Yến                                                THPT Tân Bình
6.   Lê Ngọc Lan                                                   THPT Bến Cát
3. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2013 được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 01 năm 2013. Nội dung thi theo Chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và Chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo công văn số 10803/BGD ĐT-GDTrH ngày 16/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong kỳ thi HSGQG năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi nói đối với các môn Ngoại ngữ ở mức độc thoại của thí sinh; đồng thời, triển khai hình thức thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hoá học , Sinh học.
Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tích cực thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển, khẩn trương rèn luyện cho học sinh đầy đủ kiến thức và kỹ năng của bộ môn dự thi để đạt kết quả cao trong kỳ thi./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Phòng TrH, KHTC;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tt 36        
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về