Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thư mời dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo" giai đoạn 2007-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1603/TM-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 30 tháng 10 năm 2012
 
 
THƯ MỜI
Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động
“Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” giai đoạn 2007-2012
________________
Thực hiện công văn hướng dẫn số 547/HD-BGDĐT-CĐGDVN ngày 27/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Hướng dẫn liên tịch Tổng kết 5 năm thực hiện và kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
Ban Giám đốc và Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương thống nhất tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương,  
Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Ban Giám đốc và Đảng uỷ Sở GD-ĐT;
- Uỷ viên Ban Chấp hành,  Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra CĐGD tỉnh;
- Các Trưởng (hoặc Phó Trưởng phòng) Phòng Ban Sở;
- Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) Phòng Giáo dục- Đào tạo; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn Giáo dục các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc (hoặc Phó Hiệu trưởng, Phó Giám đốc) các trường THPT, TTGDTX-KTHN, TTNN-TH và BDNV, các trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp và Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD tỉnh;
- Các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng (Có thư mời riêng)
2. Địa điểm: tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
3. Thời gian: 1 buổi, khai mạc đúng 7 giờ 30, thứ Tư – ngày 14/11/2012.
4. Nội dung:
- Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương
- Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Sở Giáo dục- Đào tạo đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian công tác để đến dự Hội nghị theo thời gian và địa điểm nêu trên./.
Danh sách khen thưởng trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT, TCCN, CĐCN;
- Trung tâm GDTX-KTHN, TTNN-TH&BDNV tỉnh;
- Lưu VP.SGDĐT, VPCĐN.NK57.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về