Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1641/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2012
V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2012-2013
 
 
Kính gửi:
Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ.
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông trong tỉnh kết quả kỳ thi như sau:
1. 164 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT gồm 6 giải nhất 29 giải nhì 58 giải ba 71 giải khuyến khích / 826 thí sinh dự thi các môn. Danh sách kèm thông báo này. 
2. 73 học sinh các môn Toán (15), Vật lý (10), Hoá học (9), Sinh học (9), Ngữ văn (9), Địa lý (12) và tiếng Anh (9) được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Trung học phổ thông dự thi cấp quốc gia. Danh sách kèm thông báo này.
3. Môn Lịch sử có 6 học sinh đạt giải, môn tin học có 6 học sinh đạt giải nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và được chọn thẳng vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia, không phải qua kỳ thi chọn đội tuyển.
4. Trường Trung học phổ thông có học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn thi vòng thi tuyển chọn đội tuyển đưa học sinh về trường THPT chuyên Hùng Vương đúng 6h30 sáng ngày thứ sáu 09/11/2012 để tham dự kỳ thi chọn HSG THPT vào đội tuyển dự thi cấp quốc gia.
5. Lịch thi của ngày 09/11/2012 như sau:
Đúng 7 h 00: thí sinh thi bài thi vòng chọn đội tuyển HSG THPT dự thi quốc gia.
Từ  10 h 00: thí sinh các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học thi phần thi thực hành thí nghiệm và môn Tiếng Anh thi thực hành kỹ năng nói.
6. Phần thi thực hành: Như đã quy định tại công văn 1192/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 22/8/2012 và công văn 1454/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 02/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phần thi thực hành. Lưu ý thí sinh phải mang theo dụng cụ thi thực hành thí nghiệm. Trường THPT có học sinh dự thi vòng thi này phải trang bị dụng cụ thực hành thí nghiệm đầy đủ và mang đến địa điểm thi cho học sinh của mình.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông khẩn trương thông báo đến học sinh và giáo viên bồi dưỡng biết, tiếp tục bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng bộ môn cho các học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Trung học Phổ thông dự thi cấp quốc gia để các em thực hiện tốt các yêu cầu của bài thi, được chọn vào đội tuyển tiếp tục rèn luyện để tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 11/01/2013./.  
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TrH, KHTC;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tt 36        
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về