Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Mời dự kiểm điểm Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 4 Hội nghị Ban chấp hành TW (khoá XI)
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1566/SGDĐT-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 23  tháng 10 năm 2012
V/v mời dự kiểm điểm Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 4 Hội nghị Ban chấp hành TW (khoá XI)
 
 
Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục tỉnh;
- Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường TCCN;
- Hiệu trưởng các trường THPT An Mỹ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Minh Đức, Bình Phú và chuyên Hùng Vương.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 16/4/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương và Công văn số 955-CV/TU ngày 31/8/2012 của Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về một số vấn đề cần lưu ý khi tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức thông qua nội dung kiểm điểm với thành phần mời dự và thời gian cụ thể sau:
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Tỉnh uỷ: Ông Nguyễn Minh Giao – Thường vụ Tỉnh Uỷ- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ,
- Lãnh đạo UBND tỉnh: Ông Huỳnh Văn Nhị - Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, 
- Sở Giáo dục và đào tạo: Ban Giám đốc Sở, Đảng ủy Sở, các Trưởng phòng Sở, Chủ tịch Công đoàn giáo dục, Bí thư Chi đoàn Sở, Hiệu trưởng các trường TCCN và các trường THPT An Mỹ, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Minh Đức, Bình Phú và THPT chuyên Hùng Vương.
2. Thời gian: 8 giờ ngày 29/10/2012
3. Địa điểm: Phòng họp 1 - Sở Giáo dục và Đào tạo
Kính mời lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công tác để tham dự đầy đủ buổi kiểm điểm nêu trên để đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP, T16.
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1566-SGDDT-VP.doc
1566-SGDDT-VP.doc
Trở về