Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo dời ngày Hội thảo Phụ nữ
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
_______________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
 
 
THÔNG BÁO
 
Kính gửi:

- Công đoàn Giáo dục huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương thông báo đến các Công đoàn Giáo dục thành phố, huyện, thị, Công đoàn cơ sở trực thuộc về việc dời ngày tổ chức “Hội thảo về công tác tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ hội nhập”. Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 82 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2012), thời gian tổ chức là ngày 19/10/2012 nay dời lại ngày 18/10/2012.
Đề nghị các Công đoàn Giáo dục các huyện, thị, thành phố, Công đoàn cơ sở trực thuộc thông báo cho các đối tượng dự  hội thảo được biết.
Trân trọng thông báo./.
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Trở về