"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập tập huấn nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS, THPT
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1387/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2012
V/v triệu tập tập huấn nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS, THPT
 
 
Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh.
 
Căn cứ Công văn số 4578/BGDĐT-VP ngày 16/7/2012 của Bộ GDĐT về việc tập huấn giáo viên cốt cán nội dung giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS, THPT;
Sở GDĐT triệu tập lớp tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS, THPT như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Tất cả giáo viên đang giảng dạy môn Địa Lý tại các trường THCS;
- Tất cả giáo viên đang giảng dạy môn Địa Lý tại các trường THPT;
- Mỗi trường THCS, THPT cử một giáo viên phụ trách công tác Ngoài giờ lên lớp tham gia lớp tập huấn.
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Bắt đầu lúc 7g30’ ngày 6/10/2012 (một ngày).
- Địa điểm: Tại Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh.
3. Công tác chuẩn bị:
- Các trường gửi danh sách giáo viên tham dự về địa chỉ email: anhdk@sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 4/10/2012;
- Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh chuẩn bị 4 phòng có tối thiểu 70 chỗ/phòng, có trang bị thiết bị nghe nhìn.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH, KA45.     
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về