"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo điều chỉnh về việc tuyển sinh y sĩ đa khoa hệ trung cấp năm 2012
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1227/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 28 tháng 8 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH
Về việc tuyển sinh y sĩ đa khoa hệ trung cấp năm 2012
________________
Căn cứ theo công văn số 2329/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 16 tháng 8 năm 2012 về việc đào tạo y sĩ đa khoa phục vụ cho công tác y tế học đường năm 2012.
Do điều kiện nhập học, liên thông của Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, nay Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo điều chỉnh về việc tuyển sinh y sĩ đa khoa  hệ trung cấp để phục vụ cho công tác y tế học đường cụ thể như sau:
1. Hồ sơ và thời gian nộp:
- Hồ sơ được phát hành tại Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2012.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 29/ 8 / 2012 đến hết ngày 10 / 9 / 2012.
2. Điều kiện liên thông:
- Sau ba năm công tác tốt sẽ được liên thông lên Đại học theo qui định (Không liên thông cao đẳng như thông bao cũ).
Trên đây là thông báo điều chỉnh về việc tuyển sinh y sĩ đa khoa trung cấp, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học , điện thoại 0650.3825791./.
 
Nơi nhận:
- Các trường THPT;
- Trường CĐ Y tế;
- Lưu VT, GDCN&ĐH, T40
 
 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
Tập tin đính kèm
1227-TB-SGDDT.doc
1227-TB-SGDDT.doc
Trở về