"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về viêc tuyển sinh y sĩ đa khoa hệ trung cấp năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1218/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh y sĩ đa khoa hệ trung cấp năm 2012
________________
Căn cứ theo công văn số 2329/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 16 tháng 8 năm 2012 về việc đào tạo y sĩ đa khoa phục vụ cho công tác y tế học đường năm 2012
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh y sĩ đa khoa  hệ trung cấp để phục vụ cho công tác y tế học đường cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu
2. Đối tượng tuyển sinh:
2.1/ Cán bộ y sĩ đang công tác tại các trường học chưa qua đào tạo chuyên ngành.
2.2/ Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông .
2.3/ Học sinh đã dự xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế năm 2012 nhưng không trúng tuyển.
3. Hình thức tuyển sinh :
- Đối với cán bộ y sĩ đang công tác tại các trường học chưa qua đào tạo chuyên ngành được ưu tiên xét tuyển nếu có ý kiến chấp thuận của hiệu trưởng nhà trường.
- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ( kể cả học sinh đã dự xét tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế năm 2012 nhưng không trúng tuyển) được xét tuyển theo kết quả xếp loại thi tốt nghiệp và điểm trung bình môn lớp 12 của môn Toán và môn Sinh.
4. Hồ sơ và thời gian nộp:
- Hồ sơ được phát hành tại Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2012.
- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 06 / 9 / 2012 đến hết ngày 20 / 9 / 2012.
5. Quyền lợi của thí sinh:
- Khi được xét tuyển nhập học sẽ được miễn hoàn toàn học phí đào tạo trong quá trình học tập.
- Sau khi tốt nghiệp được xét tuyển vào làm việc tại các đơn vị trường học trong tỉnh Bình Dương.
- Sau hai năm công tác tốt sẽ được liên thông lên Cao đẳng, Đại học theo qui định .
Trên đây là thông báo tuyển sinh y sĩ đa khoa trung cấp, muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học, điện thoại 06503825791./.
 
Nơi nhận:
- Các trường THPT;
- Trường CĐ Y tế;
- Lưu VT, GDCN&ĐH, T40
 
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1218-TB-SGDDT.doc
1218-TB-SGDDT.doc
Trở về