"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt I và thông báo tuyển dụng viên chức đợt II, năm học 2012 - 2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1125/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt I
và thông báo tuyển dụng viên chức đợt II, năm học 2012 - 2013
________________
Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 04/7/2012;
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức năm học 2012-2013 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh ký duyệt ngày 10/08/2012;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức đợt I năm học 2012 - 2013 và thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt II năm học 2012-2013 như sau:
A. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐỢT I:
I. Các căn cứ xét tuyển đợt I:
1. Nhu cầu về chỉ tiêu biên chế đáp ứng nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương: nhu cầu về loại hình viên chức (giáo viên, nhân viên) theo từng địa phương, đơn vị.
2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Kết quả học tập của toàn khóa đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: điểm trung bình chung toàn khóa học (theo thang điểm 10).
3. Cộng thêm điểm ưu tiên đối với những trường hợp thuộc diện ưu tiên theo quy định hiện hành.
4. Nguyện vọng của người đăng ký dự tuyển: theo thứ tự nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau.
5. Đối với giáo viên cấp THPT (giáo viên cấp 3) ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:
5.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
5.2. Nhóm 2: Các trường đại học: Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Nhóm 3: Các trường đại học còn lại.
6. Trường hợp nhiều người có tổng điểm xét tuyển và các chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người đạt kết quả cao nhất trúng tuyển: Nội dung phỏng vấn: nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng; hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch/chức danh được tuyển dụng.
II. Kết quả trúng tuyển đợt I:
Tất cả những người trúng tuyển đợt I được ghi tên trong danh sách thông báo trúng tuyển kèm theo thông báo này.
(Danh sách trúng tuyển được thông báo theo từng loại danh sách đăng ký dự tuyển theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau)
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;  
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH TDM;
- Các trường THPT;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị, TP;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Lưu: VP, TCCB. Đ.85
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
1125-TB-SGDDT.rar
1125-TB-SGDDT.rar
Trở về