"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập cán bộ cốt cán tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 1022/SGDĐT-GDCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2012
V/v triệu tập cán bộ cốt cán tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2012
 
 
Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố TDM;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh, thị xã, huyện;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và BDNV tỉnh;
- Các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Thực hiện kế hoạch số 872/KH-SGDĐT ngày 20/6/2012 về việc bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ hè năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2012 dành cho cán bộ cốt cán Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. Thời gian, thành phần, địa điểm và nội dung bồi dưỡng như sau:
I/ Đợt 1:
1/ Thời gian: 01 ngày; Thứ năm ngày 02/8/2012.
Khai mạc đúng 7 giờ 30
2/ Thành phần tham dự:
- Trưởng phòng, Phó TP, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐ các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố TDM;
- Hiệu trưởng, Phó HT, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐ các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông ( công lập và ngoài công lập);
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐ Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh và các trung tâm GDTX-KTHN huyện , thị xã và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học& BDNV tỉnh;
3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo - Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
II/ Đợt 2:
1/ Thời gian: 01 ngày; Khai mạc đúng 7 giờ 30, ngày thứ năm 16/8/2012.
2/ Thành phần tham dự:
- Toàn thể CBCC Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy ( trừ các đồng chí đã tham dự đợt 1);
- Giáo viên chính trị các trường trung học phổ thông và các Trung tâm GDTX- KTHN tỉnh, huyện, thị xã;
3/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo - Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Nội dung bồi dưỡng:
- Những nội dung cơ bản và những điểm mới về lý luận của kết luận Hội nghị lần thứ ba và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động tỉnh Đảng bộ .
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013
Đề nghị Trưởng phòng GD các huyện, thị, Hiệu trưởng các trường, Giám đốc các trung tâm thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên về tham dự đầy đủ, đúng thời gian và thành phần nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, CN, L(70).
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về