"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 944/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 4 tháng 7 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo
năm học 2012 - 2013
________________
Căn cứ vào nội dung và kết luận phiên họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013 ngày 03/07/2012,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2012-2013 như sau:
I. Các loại hình viên chức, chức danh cần tuyển dụng:
Xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo bao gồm các cấp học, ngành học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp, Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và chỉ tiêu biên chế lao động được giao.
Những ngạch viên chức, chức danh viên chức cần tuyển dụng như sau:
- Giáo viên (bao gồm giáo viên trực tiếp giảng dạy và viên chức làm công tác khác không trực tiếp giảng dạy):
+ Giáo viên Mầm non; giáo viên Tiểu học; giáo viên Trung học, giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.
+ Viên chức phụ trách phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng vi tính, phòng nghe nhìn, phòng Lab.
+ Viên chức phụ trách: Thông tin dữ liệu, Giám thị, công tác Đội, công tác Thiết bị.
- Thư viện.  
- Kế toán. 
- Y tế học đường.
II. Chỉ tiêu tuyển dụng: (có bảng chỉ tiêu đính kèm thông báo này)
Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hình thức đào tạo của mình để lựa chọn ngạch viên chức, môn dạy, cấp dạy, chức danh công tác cụ thể điền vào mục nguyện vọng trong đơn đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.
III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Điều kiện chung:
- Về quốc tịch: Người đăng ký dự tuyển phải mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
- Tuổi đời: Đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Riêng những người đăng ký dự tuyển làm giáo viên mầm non phải dưới 40 tuổi.
Các đối tượng sau đây có thể có tuổi đời trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân.
+ Sĩ quan, hạ sĩ quan đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.
+ Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước.
+ Cán bộ công chức cấp xã (bao gồm các chức danh được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003).
- Về trình độ: Người đăng kí dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp THPT, đã tốt nghiệp sư phạm đạt trình độ chuẩn, phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và chức danh viên chức cần tuyển; nếu đăng ký vào ngạch giáo viên mà văn bằng tốt nghiệp thuộc các ngành ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
- Đối với người dự tuyển có hộ khẩu tại Bình Dương từ ngày 01/01/2012 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học tối thiểu đạt trình độ A.
- Đối với người đăng ký dự tuyển đã qua hợp đồng có thời hạn liên tục trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương từ năm học 2011-2012 trở về trước thì kết quả đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học 2011-2012 phải đạt từ khá trở lên.
- Người đăng ký dự tuyển không đang trong thời gian bị: Truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Không bị: Kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.
- Có cam kết công tác lâu dài trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương với ngạch viên chức và chức danh đăng ký và chấp hành nghiêm túc theo sự phân công của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; 
- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;  
- Sở Nội vụ;
- Trường ĐH TDM; 
- Các trường THPT;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDTX- KT-HN;
- Trung tâm GDTX Tỉnh;
- Trung tâm NN-TH và BDNV;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị, TP;
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Báo Bình Dương;
- Lưu: VP, TCCB. Đ.100.
 GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về