"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập cán bộ CĐGD các cấp thuộc tỉnh tham dự Lớp tập huấn Cán bộ Công đoàn năm 2012
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 414/CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2012
 
 
GIẤY TRIỆU TẬP
________________
 
Kính gửi:

- Ban Thường vụ CĐGD các huyện, thị;
- Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc.
 
Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành CĐGD tỉnh Bình Dương năm học 2011- 2012,  Kế hoạch số 872/KH-SGD-ĐT ngày 20/6/2012 của Sở Giáo duc- Đào tạo về Bồi dưỡng Chính trị- Nghiệp vụ hè năm 2012.  Ban Thường vụ CĐGD tỉnh tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Công đoàn năm 2012 cho cán bộ CĐGD các cấp thuộc tỉnh, thời gian, thành phần, địa điểm và nội dung thực hiện như sau:
1/- Thời gian: 01 ngày, khai mạc đúng 7 giờ 30, ngày thứ ba – 31/7/2012.
2/- Thành phần tham dự:
Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT và Kế toán Công đoàn Giáo dục thành phố, huyện, thị và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
3/- Địa điểm: tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
4/- Nội dung:
+ Tập huấn công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở; hướng dẫn tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Công Đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018) và chế độ chi Đại hội (Hội nghị) CĐCS;
+ Hướng dẫn CĐGD các cấp thực hiện Kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
+ Tập huấn sử dụng phần mềm Kế toán Công đoàn cơ sở (giải đáp các thắc mắc, những vấn đề khó khăn của sơ sở khi thực hiện phần mềm)- Các đơn vị cài đặt sắn phần mềm, mang theo Laptop (Việc cài đặt phần mềm Công đoàn ngành đã hướng dẫn tại lớp tập huấn trong tháng 3/2012).
Khi về dự họp các đơn vị đăng ký thời gian tổ chức Đại hội CĐCS (hoặc tổ chức Hội nghị toàn thể CĐCS) để Ban Thường vụ CĐGD tỉnh xếp lịch tham dự.
Nhận được công văn, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ban Chấp hành CĐGD các cấp, báo cáo với Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Cán bộ Công đoàn các cấp về tham dự đầy đủ, đúng giờ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.CĐN.NK55
 TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Tập tin đính kèm
414-CDGD.doc
414-CDGD.doc
Trở về