"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả chấm xét SKKN năm học 2011-2012

SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỘI ĐỒNG CHẤM XÉT SKKN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ____________                                            ______________________
                                                                         Bình Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Kết quả sáng kiến kinh nghiệm của các đơn vị trực thuộc
Năm học 2011-2012 (tạm thời)
_______________
 
Để thuận tiện cho các đơn vị, trường học bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2011-2012; Hội đồng chấm xét SKKN năm học 2011-2012 thông báo kết quả xếp loại tạm thời theo file danh sách kính kèm .
Để tránh sai sót khi công nhận kết quả và in giấy chứng nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục có tác giả tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012 rà soát, kiểm tra lại họ tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác, tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm; nếu có sai sót báo ngay về Sở GDĐT để điều chỉnh.
Mọi ý kiến phản hồi xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Cư – Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo (Điện thoại: 0948716000)
                                                                       TT HỘI ĐỒNG CHẤM XÉT SKKN NĂM 2012
Trở về