"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 665/SGDĐT-TrH-TX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2012
V/v thông báo kết quả kỳ thi Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh
năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
 
Căn cứ vào kết quả kỳ thi giải Toán trên internet ViOlympic và Tiếng Anh trên internet IOE cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, các trường THPT trong tỉnh danh sách và số điểm  của học sinh dự thi.
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã, các trường THPT thông báo kết quả đến học sinh tham dự kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu khen thưởng cho học sinh đạt giải I, II, II và cấp giấy khen cho học sinh đạt giải khuyến khích. Đề nghị các đơn vị có chế độ khen thưởng phù hợp cho học sinh trong năm học 2011-2012./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám Đốc Sở;
- Website;
- Lưu: VT, TrH-TX, Tr.45
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về