"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 628/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2012
V/v thông báo kết quả kỳ thi thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh lớp 9 Trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2011-2012, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã trong tỉnh kết quả, danh sách 21 học sinh đạt giải kỳ thi thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh lớp 9 cấp tỉnh gồm 3 giải nhất 3 giải nhì 10 giải ba 5 giải khuyến khích/42 thí sinh dự thi.
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thị xã thông báo kết quả đến các trường THCS và THPT có học sinh tham dự kỳ thi và liên hệ Phòng Khảo thí & QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy chứng nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi thực hành thí nghiệm Lý Hoá Sinh lớp 9 THCS cấp tỉnh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tt.20
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về