"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 627/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2012
V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012
 
 
Kính gửi:
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã.
 
Căn cứ vào kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học cơ sở cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã  trong tỉnh kết quả, danh sách 188  học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS gồm 7 giải nhất 15 giải nhì 46 giải ba 120 giải khuyến khích/1205 thí sinh dự thi. Danh sách thí sinh đạt giải kèm theo công văn này.
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thị xã thông báo kết quả đến học sinh tham dự kỳ thi và liên hệ Phòng Khảo thí & QLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi bậc THCS cấp tỉnh của các học sinh đạt giải, đưa vào hồ sơ học sinh trong xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tt.20
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về