"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 606/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2012
V/v công bố môn thi thứ ba của kỳ thi  tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013
 
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
- Các trường Trung học phổ thông trong tỉnh.
 
Căn cứ Điều 12 của Quy chế tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo môn thi thứ ba và các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 như sau:
1. Môn thi thứ ba: Tiếng Anh
2. Các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thi 03 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán cho thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT không chuyên.
- Thi 04 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và môn chuyên cho thí sinh dự tuyển lớp 10 THPT chuyên. Nếu dự tuyển 02 môn chuyên thì thí sinh sẽ phải thi 05 môn (Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, môn chuyên 1 và môn chuyên 2).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trong tỉnh khẩn trương thông báo cho học sinh lớp 9 biết để ôn tập thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.Tt.45
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về