"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về kết quả bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MỞ RỘNG
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 23  tháng 4 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Về kết quả bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012
________________
Ngày 23/4/2012 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng năm 2012 đã họp, bỏ phiếu phiên tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2012 cho 12 nhà giáo.
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng năm 2012 thông báo kết quả bỏ phiếu tán thành cho12 nhà giáo cụ thể như sau:
 
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ - Nơi công tác
Số phiếu đạt
Tỷ lệ
%
1. 
Dương Thế Phương
1955
Giám đốc - Sở GD&ĐT
17/17
100%
2. 
Trần Hiếu
1955
Phó Giám đốc - Sở GD&ĐT
17/17
100%
3. 
Đặng Thành Sang
1954
Phó Giám đốc - Sở GD&ĐT
17/17
100%
4. 
Nguyễn Xuân Dũng
 
Hiệu trưởng - Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch
17/17
100%
5. 
Trương Văn Phước
1952
Hiệu trưởng - Trường THPT
 Thái Hòa
17/17
100%
6. 
Vương Kim Phụng
1970
Giáo viênTiếng Anh - Trường THPT Bình Phú
17/17
100%
7. 
Trịnh Thị Thu Vân
1961
Giáo viên Văn - Trường THPT chuyên Hùng Vương
16/17
94,11%
8. 
Nguyễn Thị Ngọc Liên
1974
Giáo viên Tiếng Anh - Trường THPT chuyên Hùng Vương
16/17
94,11%
9. 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
1968
Giáo viên Vật lý - Trường THPT Tân Phước Khánh
16/17
94,11%
10.              
Nguyễn Thị Thanh Nga
1967
Giáo viên Văn - Trường THPT
Lai Uyên
16/17
94,11%
11.              
Phan Thị Ai
1958
Phó Hiệu trưởng
THPT Bình An
14/17
82.35%
12.              
Nguyễn Chí Thuận
1954
Giáo viên Lịch sử
THPT Dĩ An
13/17
76.47%
Căn cứ vào quy định của Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT, những nhà giáo phải có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên được đưa vào danh sách đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp trên.
Kết quả bỏ phiếu tán thành trên có 10/12 đạt điều kiện để trình Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT cấp tỉnh, năm 2012 
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng năm 2012 thông báo công khai kết quả trên đến các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trực thuộc, phụ huynh học sinh, học sinh biết để thăm dò dư luận. Các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo và cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh, học sinh… nếu có ý kiến gì cần phản ánh xin liên hệ trực tiếp với bộ phận thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng năm 2012 (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương) hoặc qua thư phản ánh cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ cụ thể và nội dung chi tiết gửi về văn phòng Sở GDĐT Bình Dương trước ngày 30/4/2012 để Hội đồng tham khảo, xem xét quyết định./.
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Hồng Sáng
 
Trở về