"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thư mời Dự hội nghị Ban Chấp hành CĐGD tỉnh Bình Dương mở rộng lần thứ 19, khóa X, nhiệm kỳ 2008-2013
 
Thực hiện Quy chế của Ban Chấp hành CĐGD tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2008-2013, Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành CĐGD mở rộng tỉnh Bình Dương lần thứ 19, nhằm thông qua “Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội XI CĐGD tỉnh, Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Dương, Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam”; đánh giá sơ kết hoạt động công đoàn Quý I/2012, đề ra nhiệm vụ công tác công đoàn Quý II/2012.
Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương trân trọng kính mời:
1. Đại biểu mời dự:
- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương;
- Đại diện Ban Giám đốc và Đảng uỷ Sở GD-ĐT;
- Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra CĐGD tỉnh, khoá X;
- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các huyện, thị và các Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐGD tỉnh (Nếu Chủ tịch có lý do thật chính đáng vắng, Phó Chủ tịch dự thay).
Vui lòng sắp xếp thời gian công tác để đến dự Hội nghị.
2. Địa điểm: tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
3. Thời gian: 1 buổi, khai mạc đúng 7 giờ 30, ngày thứ năm – 19/4/2012.
4. Nội dung:
- Báo cáo Sơ kết Công đoàn Quý I/2012 và kế hoạch, nhiệm vụ Quý II/2012;
- Hướng dẫn Tổng kết công tác Công đoàn, công tác Thi đua Công đoàn năm học 2011-2012;
- Triển khai “Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội XI CĐGD tỉnh, Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Dương, Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam”;
Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Bình Dương đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ban Chấp hành CĐGD các cấp, báo cáo với Thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Cán bộ Công đoàn các cấp về dự đầy đủ, đúng giờ.
Ban Tổ chức Hội nghị hân hạnh được đón tiếp!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.CĐN.NK57
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Trở về