"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012
 
Căn cứ công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 như sau:
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2012 với 6 môn thi bắt buộc, như sau:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
 
Trở về