Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012
 
Căn cứ công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 như sau:
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 được tổ chức vào các ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2012 với 6 môn thi bắt buộc, như sau:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
 
Trở về