"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo Triệu tập hội nghị tập huấn công tác xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________
Số: 386/TB-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Triệu tập hội nghị tập huấn công tác
xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
_____________
 
Căn cứ Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”;
Căn cứ công văn số 1189/BGDĐT-VP ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Xét tặng danh hiệu NGND-NGUT lần thứ 12 năm 2012”,
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương triệu tập lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc của ngành về tham dự Hội nghị tập huấn công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012 với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:
I. Thành phần tham dự:
- Phòng GDĐT các huyện, thị: Đại diện lãnh đạo phòng và chuyên viên phụ trách Thi đua-Khen thưởng (Phòng GDĐT mời đại diện Ban TĐ-KT huyện, thị xã cùng tham dự để nắm tình hình và hỗ trợ cho ngành GDĐT địa phương).
- Trường THPT, TCCN: Đại diện Ban Giám hiệu và cán bộ (Giáo viên) là ủy viện thư ký Hội đồng TĐ- KT trường;
- TTGDTX tỉnh, TTGDTX-KT-HN huyện, thị xã và Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ (Giáo viên) là ủy viên thư ký Hội đồng TĐ- KT trung tâm.
II. Thời gian: 13 giờ 30 chiều thứ Năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012;
III. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Dương
IV. Yêu cầu:
1. Các đơn vị khi đến dự Hội nghị tập huấn mang theo tài liệu: Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ GDĐT; danh sách CB-GV đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2012 của đơn vị;
2. Đóng góp ý kiến: (Thời gian phát biểu 5-7 phút/mỗi cá nhân)
- Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị khi tổ chức thực hiện việc xét tặng theo Thông tư 07.
- Kiến nghị đối với Hội đồng xét tặng cấp trên (Huyện, Sở GDĐT mở rộng, Tỉnh, Bộ)
Vì tầm quan trọng của Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị phải chấp hành nghiêm các nội dung nêu trên để Hội nghị đạt kết quả tốt./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã;
- Các trường THPT;
- Các trường TCCN;
- Các trung tâm giáo dục trực thuộc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
Dương Thế Phương
 
 
Tập tin đính kèm
386-TB-SGDDT.doc
386-TB-SGDDT.doc
Trở về