"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm dự án ứng dụng CNTT
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 538/SGDĐT-TVTB-CNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2012
V/v tập huấn sử dụng phần mềm dự án ứng dụng CNTT
 
 
Kính gửi:
Các Trường Trung học phổ thông trực thuộc
 
Thực hiện việc triển khai gói thầu phần mềm thuộc dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;
Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tập huấn các phần mềm trong dự án cho các trường Trung học phổ thông trực thuộc, cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 19/3/2012 đến ngày 23/3/2012
- Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30
- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30
2. Địa điểm: Hội trường Sở GD&ĐT
3. Nội dung tập huấn:
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý học sinh.
- Hướng dẫn Quản trị Trang thông tin điện tử (website).
- Kiểm tra, đánh giá.
4. Đối tượng tham dự:
* Đối với phân hệ Quản lý học sinh: (03 người)
- 01 thành viên Ban giám hiệu;
- 01 giáo viên thông tin dữ liệu hoặc giáo viên tin học;
- 01 giáo viên phụ trách văn phòng học vụ.
* Đối với phân hệ Website: (04 người).
- 01 thành viên Ban giám hiệu;
- 01 giáo viên thông tin dữ liệu hoặc giáo viên tin học;
- 01 thành viên Ban biên tập website;
- 01 văn thư.
5. Phương tiện học tập:
- Máy tính: Trường cho người dự lớp mượn laptop và ổ cấm điện (dây dài)
- Tài liệu: Sở GD&ĐT đã gửi cho các đơn vị qua hệ thống thư điện tử của ngành (@sgdbinhduong.edu.vn).
6. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:
- Lập danh sách cử người tham dự gửi email: tvtb-cntt@sgdbinhduong.edu.vn trước ngày tập huấn.
- Cử đúng thành phần nhân sự tham dự lớp tập huấn.
- Người tham dự tập huấn là cốt cán có trách nhiệm tiếp thu nội dung chương trình về triển khai cho đơn vị.
Công văn này thay cho giấy triệu tập./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở GD&ĐT;
- E-mail các đơn vị;
- Lưu: VT, CNTT, N35.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
Đính kèm kế hoạch triển khai phần mềm.
 
Trở về