"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Triệu tập hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, TCCN
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 255/SGDĐT-GDCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2012
V/v triệu tập hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, TCCN
 
 
Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Hiệu trưởng  các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo TCCN.
 
Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012 và hướng dẫn số 5562/BGDĐT-GDCN ngày 22 tháng 8 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục chuyên nghiệp, và những yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo, với chủ đề năm học 2011-2012, cùng toàn Đảng, toàn dân, ngành Giáo dục và Đào tạo phải làm tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ và sâu sắc Văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế”.
 Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 năm học 2011-2012, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
1. Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Sáu ngày 16 tháng 03 năm 2012.
2. Địa điểm: Phòng họp 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
( Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ).
3. Thành phần tham dự:                                                                                     
 *  Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp,
 * Trưởng phòng Đào tạo.
4. Nội dung:
- Các trường báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động của đơn vị trong tháng 01 và 02/2012;  Công tác, kế hoạch chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi các cấp khoa và cấp trường;
- Báo cáo bằng văn bản về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục TCCN, việc thực hiện hoàn thành công tác đánh giá trong và gửi báo cáo đánh giá trong về Sở, Bộ GDĐT trong tháng 3 theo yêu cầu hướng dẫn nhiệm vụ năm học;
- Triển khai các chỉ đạo của Bộ, thống nhất chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 và báo cáo sơ bộ về công tác kiểm tra, xử lý mở ngành đào tạo trình độ TCCN;
- Triển khai và tổ chức công tác Hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng Vỏ Minh Đức khối TCCN
- Đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh phân luồng THCS vào học hệ TCCN năm 2012; ( dự kiến tổ chức tư vấn vào tháng 4/2012 )
- Đóng góp ý kiến cho việc chuẩn bị triển khai công tác thi học sinh giỏi ngành GDCN năm 2012 ( Tin học và Chính trị dự kiến tổ chức vào tháng 5/2012 )
5. Yêu cầu: Các trường gửi báo cáo bằng văn bản về phòng Giáo dục chuyên nghiệp trước ngày thứ Ba 13/03/2012 để phòng GDCN tổng hợp các báo cáo của trường  
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và đề nghị Hiệu trưởng các trường có kế hoạch sắp xếp về dự đầy đủ, đúng thành phần để hội nghị giao ban đạt kết quả tốt ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, GDCN, T16.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về