"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo kết quả kỳ thi chọn HSGQG năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 248/SGDĐT-KTQLCLGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
             Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2012
V/v thông báo kết quả kỳ thi chọn HSGQG năm 2012
 
 
Kính gửi:
- Các trường Trung học phổ thông
 
Căn cứ Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường Trung học phổ thông trong tỉnh kết quả đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Bình Dương đoạt 11 giải HSGQG gồm 05 giải Ba và 06 giải Khuyến khích:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KTQLCLGD, Tt16.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về