"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo mở các lớp Ngoại ngữ, Tin học cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 235/SGDĐT-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2012
V/v thông báo mở các lớp Ngoại ngữ, Tin học cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
 
 
Kính gửi:

- Các trường trung học phổ thông;
- Trung tâm Giáo dục  thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ
  tỉnh Bình Dương;
- Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.
 
   Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2012;
Đồng thời nhằm nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng Tiếng Anh như là một phương tiện hỗ trợ nghiên cứu trong công tác quản lý;
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương chỉ đạo cho Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (TT NN-TH&BDNV) mở các lớp bồi dưỡng chứng chỉ A Tin học và Tiếng Anh cho các đơn vị cụ thể như sau:
1) Đối tượng:
- Lớp chứng chỉ A Tiếng Anh và Tin học dành cho công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo.
- Nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi.
2) Kế hoạch mở lớp và thời gian dự kiến:
* Lớp chứng chỉ A Tin học:
- Ngày khai giảng: 05/03/2012
- Ngày kết thúc dự kiến: 16/06/2012
- Thời gian học: tối thứ 2-4-6 trong tuần từ 18g đến 20g30
- Số lượng lớp:
+ 03 lớp tại Trung tâm NN-TH&BDNV.
+ 01 lớp tại Trung tâm GDTX-KT-HN Phú Giáo.
* Lớp chứng chỉ A Tiếng Anh :
- Ngày khai giảng: 03/04/2012
- Ngày kết thúc dự kiến: 18/08/2012
- Thời gian học: tối thứ 2-4-6 trong tuần từ 18g đến 20g30.
- Số lượng lớp:
+ 02 lớp tại Trung tâm NN-TH&BDNV tỉnh Bình Dương;
+ 02 lớp tại Trung tâm GDTX-KT-HN Phú Giáo;
+ 02 lớp tại trường Võ Trường Toản;
+ 01 lớp tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;
+ 03 lớp tại Trường THPT Dầu Tiếng;
+ 04 lớp tại Trung tâm GDTX-KT-HN Bến Cát;
3) Nguồn kinh phí: từ chương trình mục tiêu năm 2012.
Để việc mở lớp được tiến hành theo đúng kế hoạch như trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị về lịch học và địa điểm tổ chức lớp.
Danh sách giáo viên tham dự các lớp ngoại ngữ, tin học các đơn vị có thể tải từ địa chỉ: https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-tccbbd/. Mọi thắc mắc gọi về số 0650-3897262 gặp cô Hà hoặc số 0650-3840306 gặp thầy Mai.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: T, TCCB, M50
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
235-SGDDT-TCCB.rar
235-SGDDT-TCCB.rar
Trở về