"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học (máy chiếu tích hợp bảng thông minh - HPEC)
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 231/SGDĐT-TVTB-CNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2012
V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học (máy chiếu tích hợp bảng thông minh - HPEC)
 
 
Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh;
- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật - Hướng nghiệp.
 
Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ hợp đồng số 60/HĐKT-2011 ngày 15/12/2011 và hợp đồng số 63/HĐKT-2011 ngày 23/12/2011 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương và Công ty cổ phần HPEC Việt Nam;
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp nhà cung cấp thiết bị là Công ty Cổ phần HPEC Việt Nam đơn vị trúng thầu cung cấp thiết bị dạy học ( máy chiếu tích hợp bảng thông minh – HPEC ) tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học cho các đơn vị thụ hưởng như sau:
1/ Nội dung: Hướng dẫn cách lắp ráp, sử dụng máy chiếu tích hợp bảng thông minh vào công tác giảng dạy trong nhà trường.
2/ Chuẩn bị:
Mỗi trường học tham dự mang theo 01 hoặc nhiều bài giảng cụ thể, có ứng dụng máy chiếu tích hợp bảng thông minh - HPEC, để có thể tham gia trao đổi những trục trặc khó khăn hoặc thắc mắc cần trong quá trình sử dụng và yêu cầu giải đáp hướng dẫn thêm.
3/ Đơn vị dự tập huấn (đính kèm danh sách): 
4/ Đối tượng:
4.1/ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị:
- Mỗi đơn vị cử 03 người gồm: Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên tin học, chuyên viên phụ trách thư viện - thiết bị.
4.2/ Trường Tiểu học, THCS, Trung tâm:
- Mỗi đơn vị cử 03 người gồm: Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên tin học, giáo viên phụ trách thiết bị. 
4.3/ Trường THPT:
- Mỗi đơn vị cử 03 người gồm: Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên tin học và giáo viên phụ trách thiết bị.
Lưu ý: Các đối tượng tham dự tập huấn có nhiệm vụ về tập huấn lại cho tất cả giáo viên trong đơn vị trường mình cách sử dụng máy chiếu tích hợp bảng thông minh – HPEC. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tổ kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học được cấp phát và ứng dụng trong dạy học.
5/ Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương.
6/ Thời gian:
+ Các trường THPT: Tập huấn 01 buổi (sáng). Bắt đầu lúc 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 02 tháng 03 năm 2012.
+ Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, trường Tiểu học, THCS, Trung tâm: Tập huấn 01 buổi (chiều). Bắt đầu lúc 13 giờ 30, thứ sáu, ngày 02 tháng 03 năm 2012.
7/ Công văn này thay giấy triệu tập
Yêu cầu các đơn vị trường học sắp xếp, bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham dự tập huấn đầy đủ, đúng đối tượng và gửi danh sách đăng ký tham dự ( theo mẫu đính kèm) về Phòng TVTB-CNTT theo địa chỉ email: tvtbsgdbd@gmail.com trước ngày 01/3/2012 để tổng hợp chuẩn bị cho việc tổ chức hướng dẫn được tốt.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng GDTH, GDTrH-GDTX;
- Phòng KH-TC;
- Website Sở;
- Lưu VP, TVTB-CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Trở về