"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi ngành GDCN Năm 2012
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 143/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi ngành GDCN Năm 2012
________________________
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi THCN ban hành theo Quyết định số 26/2003/QĐ–BGDĐT ngày 16/6/2003,
Căn cứ công văn số 1797/SGDĐT-GDCN ngày 09/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành GDCN và giáo viên dạy giỏi “Giải thưởng Võ Minh Đức” năm học 2011-2012,
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cụ thể việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành GDCN năm học 2011-2012 như sau:
1. Thời gian Hội thi: Từ ngày 26/3/2012 đến ngày 30/3/2012 (Nếu có thay đổi sẽ thông báo lại). Lễ Khai mạc bắt đầu từ 9 giờ ngày 26/3/2012, kết thúc khai mạc sẽ tổ chức phần thi kiến thức hiểu biết của giáo viên dự thi.
2. Địa điểm Hội thi: Tại Trường Trung cấp Văn hoá- Nghệ thuật và Du Lịch Bình Dương (Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 5, Phường Phú lợi, Thị xã TDM)
3. Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi GVDG của các trường vào ngày 29/02/2012 (mẫu 1 và 2) tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Sở Giáo dục và Đào tạo, riêng hồ sơ giáo án của giáo viên dự thi nộp cho Ban tổ chức vào ngày 16/3/2012. Lưu ý giáo viên không dự thi tiết giảng các năm trước đã đạt giải và soạn giáo án theo mẫu.
4. Họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo và các Trưởng đoàn vào lúc 14 giờ ngày 16/3/2012 tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo ( Thông báo này thay thư mời đối với các trường có giáo viên dự thi)
5. Các nội dung khác thực hiện theo công văn hướng dẫn số 1797/SGDĐT-GDCN ngày 09/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường chưa báo cáo kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cần thực hiện báo cáo kịp thời, hạn cuối nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDCN) là ngày 29/02/2012.
Các trường nộp hồ sơ đăng ký dự thi trễ thời hạn qui định và không báo cáo Hội thi cấp cơ sở, Sở  Giáo dục và Đào tạo sẽ không giải quyết mọi thắc mắc về sau./.
 
Nơi nhận:
- Các trường đại học, cao đẳng, TCCN;
- Ban Giám đốc;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDCN, L 22.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về