"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về tổ chức thi Olympic tiếng Anh qua mạng
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 127/TB-SGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Về tổ chức thi Olympic tiếng Anh qua mạng
________________
Thực hiện công văn số: 7285/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2011-2012 và công văn số: 1860/SGDĐT-TrH-TX ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chỉ đạo thi Olympic tiếng Anh và giải toán qua mạng Internet năm học 2011-2012.
Thời gian tổ chức thi tiếng Anh cấp huyện từ ngày 11 và 12 tháng 2 năm 2012 đối với các phòng GDĐT và các trường THPT.
Nay Phòng GD Trung học - Thường xuyên nhắc các phòng GDĐT huyện, thị, các trường THPT tổ chức thi đúng theo kế hoạch, thời gian quy định;
Hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng GDĐT gửi E-mail về Phòng GD TrH-TX Sở GDĐT các nội dung:
- Kế hoạch tổ chức thi;
- Số lượng thí sinh dự thi các cấp, lớp;
- Địa điểm thi.
Thời gian gửi E-mail về Phòng GDTrH-TX chậm nhất ngày 8/02/2012 qua địa chỉ nguyenml@sgdbinhduong.edu.vn
Phòng GDTrH-TX sẽ cử CBCV đến giám sát kỳ thi một số địa điểm thi ở các trường THPT và các Phòng GDĐT.
Sau khi thi xong, các Phòng GDĐT và các trường THPT gửi báo cáo kết quả về Phòng GDTrH-TX để chuẩn bị tổ chức thi cấp Tỉnh.
Đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT tổ chức thi nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.
 
Nơi nhận:
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH-TX, Ng45.
TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Trần Trọng Hoàng
 
Tập tin đính kèm
127-TB-SGDĐT.doc
127-TB-SGDĐT.doc
Trở về