"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo số 03 của Ban Tổ chức HKPĐ lần VIII - 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC HKPĐ LẦN VIII - 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 03
______________
Về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị lễ khai mạc – bế mạc và thi đấu vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần VIII năm học 2011 – 2012.
1.Bốc thăm và họp kỹ thuật:
- Môn Bóng bàn, môn Judo: Bốc thăm 10 giờ 00 ngày 13/02/2012,địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Môn Cờ vua: Bốc thăm 7 giờ 00 ngày 17/02/2012,địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo;
2. Họp Trưởng đoàn, Huấn luyện viên: 14 giờ 00 ngày 16/02/2012, địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Nội dung: Thông qua chương trình lễ khai mạc và bế mạc, họp kỹ thuật môn Điền kinh
3. Hướng dẫn về việc diễu hành lễ khai mạc:
- Dẫn đầu đoàn diễu hành các đơn vị tham dự là vận động viên có thành tích thể thao xuất sắc và lãnh đạo đoàn cầm cờ của đơn vị mình
- Cờ đơn vị: Khổ 0,9 m x 1,2 m
- Trang phục diễu hành các đoàn như Điều lệ quy định (màu sắc cờ, trang phục diễu hành như đã hướng dẫn tại ngày 28/12/2011)
- Số lượng vận động viên dự khai mạc: Mỗi đơn vị phải có ít nhất 40 vận động viên tham gia diễu hành
4. Lễ bế mạc – Tổng kết – Trao thưởng:
- Bế mạc: 14 giờ 00 ngày 20/02/2012, địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo, trang phục: đồng phục đơn vị
5. Lịch thi đấu các môn vòng chung kết (đính kèm)
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT,
- Website Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu BTC, GD TrH – TX, Dg 18.
P. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
Đặng Thành Sang
 
Trở về