"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Báo cáo nguồn kinh phí đầu tư thiết bị dạy học các năm 2008, 2009, 2010, 2011
 
Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc xác định nguồn kinh phí đầu tư thiết bị dạy học.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Thị, Ban Giám hiệu các đơn vị trường học chỉ đạo các bộ phận liên quan như kế toán, xây dựng cơ bản... báo cáo số liệu các nguồn kinh phí đầu tư thiết bị dạy học cấp Huyện, Thị quản lý cụ thể như sau:
Tổng Nguồn kinh phí các Năm 2008, 2009, 2010, 2011
1/ Nguồn Xây dựng cơ bản
2/ Nguồn Chi thường xuyên
3/ Nguồn học phí
4/ Nguồn Xã hội hoá
Yêu cầu các đơn vị gửi Báo cáo số liệu về địa chỉ: tvtbsgdbd@gmail.com trước ngày 08/02/2012 để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trân trọng thông báo./.
Phòng TVTB-CNTT (Sở GD&ĐT)
Trở về