"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Kế hoạch tổ chức hội thi "Nét đẹp giáo viên" lần thứ I - 2012 (thay đổi)
 
LĐLĐ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
_______________
Số: 343/KH-CĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “NÉT ĐẸP GIÁO VIÊN” LẦN THỨ I NĂM 2012
________________
Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 102 Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 -8/3/2012) và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Nét đẹp giáo viên” lần thứ I, năm 2012, cụ thể như sau:
Danh sách đăng ký dự thi đính kèm trong công văn.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
 
* Văn phòng Công đoàn ngành giáo dục thông báo một số thay đổi so với công văn:
1) Về hình thức thi, được thay đổi như sau:
Vòng thi 2:
- Chọn 30 thí sinh có số điểm cao nhất từ trên xuống (3 độ tuổi) vào thi vòng 2.
- Thi năng khiếu: (Múa, hát, ngâm thơ, cắm hoa……….);
2) Về thời gian tổ chức:
- Ngày thi chính thức: 09/3/2012
- Ngày tập dợt sân khấu: 06/3/2012
3) Đăng ký dự thi:
- Danh sách đăng ký dự thi gửi về Văn phòng Công đoàn ngành giáo dục trước ngày 15/02/2012
- Các đơn vị có thể đăng ký thêm tiết mục phụ diễn văn nghệ để góp vui cho hội thi. Ở phần Ghi chú ghi rõ là Phụ diễn văn nghệ để phân biệt với phần thi chính thức.
 
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐGD huyện, thị;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VPCĐN, G60.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
Tập tin đính kèm
343-KH-CĐGD.doc
343-KH-CĐGD.doc
Trở về