"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Báo cáo thống kê hiện trạng trang thiết bị dạy học
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 58/SGDĐT-TVTB-CNTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
            Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2012
V/v báo cáo thống kê hiện trạng trang thiết bị dạy học.
 
 
Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị;
- Các trường trung học phổ thông;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Các trung tâm GDTX-KT-HN;
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và BDNV.
 
Thực hiện thông báo số 398/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Nhị tại cuộc họp triển khai Kế hoạch kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; kế hoạch số 2024/KH-SGDĐT-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Y tế về việc kiểm tra việc đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị y tế và giáo dục của các cơ sở y tế, giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Để thống nhất trong việc báo cáo tổng hợp số liệu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị và cơ sở giáo dục thực hiện cung cấp số liệu thống nhất theo các yêu cầu sau:
- Các cơ sở giáo dục báo cáo thống kê hiện trạng trang thiết bị, thiết bị dạy học tính đến thời điểm năm 2011.
- Giao trách nhiệm phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã làm đầu mối báo cáo theo mẫu thống kê (mẫu số 1A, 2A và số 3) và tổng hợp chung báo cáo của các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn huyện, thị xã.
- Các đơn vị trường trung học phổ thông, trung tâm trên địa bàn có nhiệm vụ gửi báo cáo thống kê theo mẫu ( số 1B, 2B và số 3) và ( kèm file) cho Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp chung.
- Mục đích thống kê hiện trạng trang thiết bị dạy học tính đến năm 2011 để có cơ sở đánh giá việc đầu tư, hiệu quả sử dụng và có kế hoạch đầu tư cho những năm tiếp theo.
- Yêu cầu thời gian gửi báo cáo: Do tính cấp bách của công việc, các đơn vị phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi bằng văn bản và kèm file về Sở GDĐT (Phòng TVTB-CNTT) trước ngày 07/02/2012.
- Địa chỉ tải biểu mẫu http://sgdbinhduong.edu.vn Website Sở Giáo dục và Đào tạo (mục Văn bản mới – Sở Giáo dục và Đào tạo).
Đây là chủ trương của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học báo cáo đầy đủ theo yêu cầu mẫu qui định. Mọi sự chậm trễ đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH-GDTX, KHTC;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TVTB-CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Trần Hiếu
 
Trở về