"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo số 02 của Ban Tổ chức HKPĐ lần VIII - 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC HKPĐ LẦN VIII - 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 02
______________
V/v: Bổ sung Điều lệ Hội khoẻ Phù đổng tỉnh Bình Dương lần VIII năm học 2011-2012.
- Chương II: Điều lệ từng môn
- Điều 7. Qui định điều lệ từng môn
- 7.2. Môn Bơi lội
Khoản 3, được bổ sung như sau:
- Trong mỗi cự ly của cùng lứa tuổi, mỗi đơn vị được cử 01 VĐV tham dự (riêng cấp Tiểu học và THCS mỗi nội dung được cử 02 VĐV)
- Mỗi VĐV được đăng ký thi đấu tối đa 02 cự ly.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã để biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham dự;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- TT TDTT TP Mới BD (phối hợp);
- TT TDTT tỉnh (phối hợp);
- Website Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở GDĐT;
- Lưu: BTC, GDTrH-TX, Dg 50.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Trở về