"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012


        
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   ___________                                                 _______________________

               Số: 35/TB-SGDĐT                                    Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012

______________________

Căn cứ Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo:

1.       Về treo Quốc kỳ:

Các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo, các hộ gia đình của cán bộ, công chức, viên chức phải treo Quốc kỳ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn trong 04 ngày, từ ngày 22/01/2012 đến hết ngày 25/01/2012 (Nhằm ngày 29 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn).

2.       Nghỉ Tết Nguyên đán:

Căn cứ Thông báo số 4713/TB-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết Âm lịch 2012 như sau: Nghỉ ngày Thứ Sáu, 27/01/2012 (Tức ngày mùng 5 tháng giêng năm Nhâm Thìn) và đi làm bù vào ngày Thứ Bảy, 04/02/2012 (Tức ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Thìn).

Như vậy, dịp Tết Âm lịch năm 2012, cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã sẽ nghỉ từ ngày 21/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012.

Các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2046/HD-SGDĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

3.       Trực bảo vệ cơ quan:

Các đơn trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc theo công văn hướng dẫn số 2046/HD-SGDĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Dương và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012./.

 

Nơi nhận:

-    Các phòng, ban Sở;

-    Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã;

-    Ban Giám đốc Sở;

-    Website Sở GD&ĐT Bình Dương;

-    Lưu: VT, VP, D.22.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hiếu

Link: http://sgdbinhduong.edu.vn/tabid/77/Mode/2/DocID/1768/Default.aspx

 

Tập tin đính kèm
35-TB-SGDDT.doc
35-TB-SGDDT.doc
Trở về